SHRNUTÍ DISKUSE LÍPA XII.

MÉDIA A PENZIJNÍ REFORMA 

Hradec Králové, 26.-28. dubna 2002

Zápisy ze setkání Sdružení Lípa jsou pořizovány s cílem informovat o obsahu proběhnuvších diskusí. Text je vždy kompilátem poznámek pořízených několika nezávislými účastníky setkání - zapisovateli. Text si neklade za cíl zachytit vyčerpávajícím způsobem všechny myšlenky, které na setkání zazněly. Rovněž tak nemá text sloužit jako oficiální dokument, prezentující závěry a doporučení účastníků setkání těm, kdo jsou v konkrétních problémových oblastech profesně angažováni. Zápis splní svůj úkol, jestliže připomene účastníkům setkání příjemné chvíle strávené v myšlenkově inspirativním prostředí a veřejnosti určitou představu o tom, jak byla zapisovateli viděna náplň setkání občanského Sdružení Lípa.

V závěru dubna roku 2002 proběhlo v Hradci Králové další setkání občanského sdružení Lípa, v pořadí již dvanácté. Tak jak se to děje již tradičně, na úvod každého ze dvou tematických bloků byly prezentovány případové studie a vystoupení odborníků profesně spjatých s diskutovanými tématy. Po následné plenární diskusi pokračovalo jednání v pracovních skupinkách, jejichž výsledky byly nakonec tradičně prezentovány v plénu po skončení daného tematického bloku. Zatímco minulé jedenácté setkaní Lípy se zabývalo stavem české armády a problematikou fundamentalismu a extremismu, pro setkání dvanácté byla zvolena témata neméně závažná a českou veřejností diskutovaná: stav českých médií a penzijní reforma. Naprostá většina diskutujících se hned v úvodu shodla na názoru, že národnost, popřípadě státní příslušnost vlastníků médií, není důležitá. Rozhodující jsou jejich motivy, cíle a prostředky, kterými se jich snaží dosáhnout. Diskuse o bulvarizaci byla svým způsobem uklidňující: nejsme na tom dramaticky hůře než jinde: bulvarizuje se celý svět a Česká republika není výjimkou. Otázkou zůstává, co vlastně bulvarizace znamená, zda jí lze zabránit a zda bychom se o to vůbec měli snažit. Veřejnoprávní média se nakonec diskutující rozhodli vzít na milost a nerušit je. Zachovali by však evropský model koexistence silných veřejnoprávních a komerčních médií. Konečně korupci novinářů nelze oddělit od stavu korupce v celé společnosti a jedině v tomto kontextu se jí má smysl zabývat. Zatímco v případě médií se diskutující vesměs drželi vymezeného tématu a navržených otázek, o penzijní reformě se hovořilo o poznání chaotičtěji a takřka zcela nestrukturovaně. Nikoli překvapivě se naprostá většina účastníků shodla na skutečnosti, že náš stávající penzijní systém je neudržitelný a nezbytně potřebuje reformu. Na podobu této reformy se však názory jednotlivých diskutujících často dramaticky lišily, což nakonec jen odráží všeobecnou rozpolcenost české společnosti v této otázce. Předložený text se snaží ve zkratce zachytit často velmi odlišné pohledy účastníků na jednotlivé problémy, aniž by si kladl ambici být úplným záznamem veškerých diskusí, které se udály.

Přejeme Vám zajímavou četbu.

Pavel Bořkovec 

Filip Žežulka 

Daniela Řepová

 Dana Viktorová 

Petr Vymětal 

Zpět