SHRNUTÍ DISKUSE LÍPA XIII.

ÚSTAVA A DROGY 

Český Krumlov, 15.–17. listopadu 2 002

Zápisy ze setkání Sdružení Lípa jsou pořizovány s cílem informovat o obsahu proběhnuvších diskusí. Text je vždy kompilátem poznámek pořízených několika nezávislými účastníky setkání - zapisovateli. Text si neklade za cíl zachytit vyčerpávajícím způsobem všechny myšlenky, které na setkání zazněly. Rovněž tak nemá text sloužit jako oficiální dokument, prezentující závěry a doporučení účastníků setkání těm, kdo jsou v konkrétních problémových oblastech profesně angažováni. Zápis splní svůj úkol, jestliže připomene účastníkům setkání příjemné chvíle strávené v myšlenkově inspirativním prostředí a veřejnosti určitou představu o tom, jak byla zapisovateli viděna náplň setkání občanského Sdružení Lípa.

V listopadu roku 2002 proběhlo v České Krumlově další setkání občanského sdružení Lípa, v pořadí již třinácté. Zatímco minulé, dvanácté, setkaní Lípy se zabývalo etikou a médii a penzijní reformou, v Českém Krumlově se diskutovalo o ústavě a problematice drog.

Dopolední diskuse na třináctém zasedání Lípy měla oproti předchozím setkáním pozměněnou strukturu. Otevírací plenární zasedání bylo minimalizováno a bylo nahrazeno rotací expertů po jednotlivých skupinách. Nové řešení přineslo do diskusí ve skupinách jak pozitiva (bližší kontakt skupiny s expertem, názorová pluralita díky rotaci) tak negativa (významné snížení času pro vlastí diskusi skupiny). Oproti dopolednímu programu se odpoledne odehrávalo dle standardního scénáře, tedy plenární zasedání, diskuse ve skupinách a závěrečné plenární zasedání.

Dopolední diskuse byly věnovány ústavě, postavení jednotlivých ústavních institucí a případným změnám našeho ústavního pořádku. Přestože názory jednotlivých účastníků se v řadě otázek lišily, nevyslovená shoda všech zúčastněných panovala v otázce unáhlených změn ústavy a souvisejících institucí. Ústava je určitý rámec, který v politickém boji brání slabší proti silnějším a měl by zabránit většině terorizovat menšinu. Ústava by proto měla zůstat rigidní, neměla by být unáhleně a nepromyšleně měněna a pokud panuje silný konsensus o potřebě nějakých změn, mělo by jít o postupné úpravy a dolaďování stávajících mechanismu.

Zatímco problematika české ústavy víceméně končí na českých hranicích, odpolední téma bylo veskrze globální. Problematiku drog musí řešit prakticky všechny existující lidská společenství po celém světě bez rozdílu. Společným jmenovatelem všech drog je návyk – psychický či fyzický. Užívání drog je pravděpodobně silně kulturně podmíněno – zatímco dnešní euro-americká civilizace je zvyklá na alkohol a tabák (a dokáže s nimi „zacházet“), v řadě jiných kultur jsou či byly v podobném postavení jiné drogy a naopak kontakt s námi tolerovanou drogou – alkoholem – vedl k naprosté zkáze. Skutečností v každém případě zůstává, že drogy jsou závažný problém přesahující hranice existujících zemí, který je nutné řešit – ať již tvrdou represí anebo liberálním přístupem kombinovaným s prevencí.

Předložený text se snaží ve zkratce zachytit často velmi odlišné pohledy účastníků na jednotlivé problémy, aniž by si kladl ambici být úplným záznamem veškerých diskusí, které se udály.

 

Přejeme Vám zajímavou četbu.

 

Pavel Bořkovec

Petra Deylová

Dana Viktorová

Petr Vymětal

Filip Žežulka

Daniela Řepová 

Zpět