“Výzvy pro Českou republiku na konci tisíciletí”
Shrnutí diskuse na šestém setkání Sdružení Lípa

Zápisy ze setkání Sdružení Lípa jsou pořizovány s cílem informovat o obsahu proběhnuvších diskuzí. Text je vždy kompilátem poznámek pořízených několika nezávislými účastníky setkání - zapisovateli. Text si neklade za cíl, zachytit vyčerpávajícím způsobem všechny myšlenky, které na setkání zazněly. Rovněž tak nemá text sloužit jako oficiální dokument, prezentující závěry a doporučení účastníků setkání těm, kdo jsou v konkrétních problémových oblastech profesně angažováni. Zápis splní svůj úkol, jestliže připomene účastníkům setkání příjemné chvíle strávené v myšlenkově inspirativním prostředí a veřejnosti určitou představu o tom, jak byla zapisovateli viděna náplň setkání občanského Sdružení Lípa.

Na přelomu dubna a května 1999 proběhlo v Brně šesté setkání občanského sdružení Lípa. Zhruba stovka představitelů českého ekonomického, politického a společenského života zde diskutovala o výhledech a možnostech České republiky v horizontu příštích několika desetiletí. Diskuse byla rozdělena do tří částí (ekonomická, politická, sociální). Na úvod každé části byly prezentovány vypracované případové studie, poté se účastníci rozešli do skupin, ve kterých diskutovali položené otázky. Zástupci jednotlivých skupin potom shrnuli pro ostatní účastníky závěry z debat ve skupinách, na což navázala diskuse v plénu.

Předložený materiál představuje záznam názorů, které zazněly v pracovních skupinách a při následných plenárních diskusích. Struktura materiálu vychází z tématického členění diskuse, tj. skládá se z ekonomické, politické a sociální části - i když některé základní myšlenky se přirozeně prolínají všemi třemi částmi. Na úvod každé části jsou zopakovány otázky, na které se diskutující snažili hledat odpověď. Záznam neuvádí u jednotlivých názorů jména účastníků, neboť podle názoru členů výkonného výboru Sdružení Lípa by pořizování záznamu nemělo odrazovat účastníky od maximální otevřenosti a věcnosti při diskusích.

Tento materiál nemůže být považován za autoritativní závěr či dokonce za manifest, a to ze dvou důvodů. Za prvé, sdružení Lípa VI představuje velmi různorodý soubor lidí, které spojuje zřejmě jen ochota společně se pokusit o otevřenou diskusi nad celospolečenskými problémy, nikoli snaha vytvářet manifesty. Za druhé, materiál obsahuje pouze subjektivní shrnutí vybraných názorů, které na setkání zazněly. I když naším cílem bylo podat co nejvyváženější soupis diskutovaných témat a názorů, výsledek je nutně ovlivněn rozhodnutím zapisovatelů, jakým názorům dají jaký prostor. Na straně druhé je ale nezbytné poznamenat, že i když jde o subjektivní zápis, zmiňované diskusní názory se nemusejí shodovat s názory zapisovatelů.

Věříme nicméně, že tento text může čtenáři poskytnout určitý obrázek o průběhu šestého setkání Sdružení Lípa.

Martin Čihák (vedoucí)
Jitka Hrbková
Ivo Nejdl
Pavlína Samková
Martina Seidlová

Zpět