“Vzdělávání, hodnoty a úspěchy v ČR”
Shrnutí diskuse setkání Lípa VII
Špindlerův Mlýn, 26.-28. listopadu 1999

Zápisy ze setkání Sdružení Lípa jsou pořizovány s cílem informovat o obsahu proběhnuvších diskuzí. Text je vždy kompilátem poznámek pořízených několika nezávislými účastníky setkání - zapisovateli. Text si neklade za cíl, zachytit vyčerpávajícím způsobem všechny myšlenky, které na setkání zazněly. Rovněž tak nemá text sloužit jako oficiální dokument, prezentující závěry a doporučení účastníků setkání těm, kdo jsou v konkrétních problémových oblastech profesně angažováni. Zápis splní svůj úkol, jestliže připomene účastníkům setkání příjemné chvíle strávené v myšlenkově inspirativním prostředí a veřejnosti určitou představu o tom, jak byla zapisovateli viděna náplň setkání občanského Sdružení Lípa.

Na konci listopadu 1999 proběhlo další setkání občanského sdružení Lípa, již sedmé v pořadí a poslední v tomto tisíciletí. Forma setkání byla tradiční: na úvod každého ze tří tématických bloků byly prezentovány vypracované případové studie, poté se účastníci rozešli do pracovních skupin, ve kterých diskutovali položené otázky; na závěr každého bloku se všichni opět sešli v plénu a zástupci pracovních skupin prezentovali výsledky, ke kterým dospěly diskuse v jednotlivých skupinách.

Témata pro toto setkání Lípy (Systém vzdělávání v ČR, Hodnoty v české společnosti, České úspěchy) navazovala plynule na průběh diskuse na předchozím setkání Lípa VI. Jako klíčové, nejobecnější a také nejobtížnější se ukázalo téma prostřední, téma hodnot či přesněji řečeno hodnotového systému. Základní problém totiž řada účastníků setkání viděla v tom, že hodnotový systém české společnosti klade relativně malou váhu na vzdělání jako hodnotu. Lidé jsou proto spokojeni se současným zakonzervovaným stavem v oblasti vzdělávání a nevyvíjejí dostatečný tlak na reformy ke zvýšení efektivity stávajícího vzdělávacího systému. Neefektivní vzdělávací systém potom na jedné straně pomáhá udržovat špatné nastavení hodnotového žebříčku, na straně druhé není schopen rozvíjet v lidech schopnosti pro dosažení úspěchu v dynamicky se rozvíjejícím světě. Vzniká tak gordický uzel, jehož rozpletení není alespoň na první pohled snadnou záležitostí.

Předložený materiál zachycuje, jak účastníci setkání přistupovali k tomuto nakupení problémů na ose hodnoty-vzdělávání-úspěch. Jednotlivé přístupy se mnohdy lišily; zatímco někdo se snažil spíše o postupné rozplétání problémů, jiný navrhoval radikální rozetnutí celého klubka. Lišily se i úrovně obecnosti diskuse k jednotlivým tématům. Zatímco debata o hodnotách byla vedena na relativně abstraktnější úrovni, rozbor vzdělávání probíhal mnohem konkrétněji a české úspěchy byly ilustrovány na jednotlivých příkladech z praxe.

Názory účastníků se u řady bodů výrazně rozcházely, nicméně naší snahou při sestavování tohoto shrnutí bylo především zdůraznit ty body, na nichž se většina účastníků setkání shodovala (byť žádné formální hlasování mezi účastníky neprobíhalo). Současně jsme chtěli, aby  tento text poskytoval čtenáři poměrně plastický obrázek o hlavních tématech diskutovaných na sedmém setkání Sdružení Lípa. Proto zde připomínáme i některé třecí plochy a alternativní či menšinové názory, které v průběhu diskusí zazněly.

Přejeme Vám zajímavou četbu.

Martin Čihák
Pavel Bořkovec
Ivo Nejdl
Petra Rejchrtová
Ladislava Simonová

Zpět