SHRNUTÍ DISKUSE LÍPA VIII.
ZOBRAZENÍ CO NEJVÍCE NÁZORŮ TAK, JAK PROCES POZOROVALA SKUPINA ZAPISOVATELŮ.

Brno, 19.-20.května 2000

Zápisy ze setkání Sdružení Lípa jsou pořizovány s cílem informovat o obsahu proběhnuvších diskuzí. Text je vždy kompilátem poznámek pořízených několika nezávislými účastníky setkání - zapisovateli. Text si neklade za cíl, zachytit vyčerpávajícím způsobem všechny myšlenky, které na setkání zazněly. Rovněž tak nemá text sloužit jako oficiální dokument, prezentující závěry a doporučení účastníků setkání těm, kdo jsou v konkrétních problémových oblastech profesně angažováni. Zápis splní svůj úkol, jestliže připomene účastníkům setkání příjemné chvíle strávené v myšlenkově inspirativním prostředí a veřejnosti určitou představu o tom, jak byla zapisovateli viděna náplň setkání občanského Sdružení Lípa.

V druhé polovině května proběhlo osmé setkání občanského sdružení Lípa, tentokrát v Brně. Organizace setkání se nelišila od tradičního modelu: plenární zasedání s úvodními přednáškami na zvolené téma, po té diskuse v pracovních skupinách a na závěr každého tématického bloku opět plenární zasedání s prezentací výsledků diskusních skupin. Jedinou výjimkou v porovnání s průběhem minulých setkání, byla volba pouze dvou diskusních témat místo dříve užívaných tří.

Témata brněnského setkání Lípy byla více ekonomická než filozofická. Po minulém kole ve Špindlerově Mlýně, které se neslo spíše ve filozofickém duchu nad hodnotami společnosti, potřebě vzdělání a relativitou úspěchu, tentokrát v diskusi „kralovali“ pragmatici a vizionáři. Zvolená témata – Transformace a Internet – v sobě symbolicky spojovala minulost, současnost  a budoucnost českého hospodářství.

Diskuse nad transformací nutila účastníky vzpomínat na uplynulých deset let a hledat chyby, kterých jsme se v tak náročném procesu dopustili. Všeobecná shoda panovala nad tím, že pokud by bylo možné vrátit čas a celou přeměnu hospodářství provést znovu, žádné české experimenty s privatizací by se nekonaly. V současné době se mnoho procesů v ekonomice začíná narovnávat, lepší se legislativní rámec, zdevastované podniky nacházejí skutečné vlastníky, podle diskutujících je však podstatné, aby politici a úředníci nezdržovali restrukturalizační změny a nebránili privatizaci několika zbylých podniků, ve kterých si stát doposud ponechává svůj podíl.

Téma Internet se snažilo naznačit změny, které ve světové ekonomice nyní probíhají a jak zasáhnou podnikání v České republice. V diskusních skupinách bylo patrné, že internet není v české kotlině takovým fenoménem jako na americkém kontinentu. Debata se zabývala spíše otázkou, co nám internet přináší a jak změní náš život. S obchodováním přes internet ještě tolik domácích zkušeností není, proto se tohoto budoucího fenoménu, který jistě změní tradiční chápání obchodu, diskusní skupiny dotkly pouze okrajově.

Diskuse byla jako vždy rozmanitá. Při plenárních zasedáních po skončení práce v diskusních skupinách bylo patrné, že se debaty na stejné téma při zadání identických otázek k řešení ubíraly různými směry. Jak se účastníci shodli, vymezený diskusní čas (2 hodiny) jako vždy nestačil, aby byly všechny aspekty problému nastíněny. Náš zápis se pokouší plasticky zobrazit co nejvíce názorů na výše uvedená témata. Při zvýraznění některých  myšlenek jsme použili i citace v přímé řeči, aby v moři informací nezapadly. Doufáme, že i Vám bude předkládaný materiál připadat věrný tomu, co v diskusních skupinách v Brně zaznělo.

Přejeme Vám zajímavou četbu.

Vadim Fojtík
Ivo Nejdl
Martina Patočková
Ladislava Simonová
Petra Vodstrčilová

 

Zpět