Diskuse o internetu

Při diskusi o internetu bylo mezi řečníky patrné, že internet sice všichni znají a téměř všichni intenzivně používají, ale každý mu předpovídá jinou budoucnost, podle toho jak jeho kouzlu propadl. Vznikly proto dva názorové proudy: jedni tvrdili, že internet nás v budoucnu pohltí a my se necháme izolovat od reálného společenského života, druzí tvrdili, že lidství dokáže internetu odolat a lidé budou dále vyhledávat skutečný kontakt. Debata se tak místy odpojovala od věcnosti k filozofii. Jedna myšlenka však spojovala všechny diskutéry napříč názorovým spektrem: „Internet nemusíte mít rádi, ale nemůžete ho ignorovat.“

vybráno ze setkání Lípa VII I

  Doporučené otázky k diskusi:

·      Vaše definice Internetu a názor na budoucnost! Co je, čí m bude a čemu bude sloužit?

·        Dopad vývoje Internetu a E-commerce v ČR na naší budoucnost - ekonomický rozvoj, vazby na EU...?

·      Vliv Internetu a E-commerce na světovou ekonomiku a politiku?

·       Vlivy Internetu a E-commerce na společnost?

Jak internet definovat?

Internet je nový distribuční kanál, který snižuje náklady na výměnu dat. Internet je síť, která umožňuje spoustu věcí, z nichž je dnes využíván hlavně web a e-mail. Do budoucna může tato síť poskytovat lepší  služby, který si nyní nedokážeme představit a web bude vytlačen.

Internet je rychlý prostředek komunikace, který je navíc obrazově zajímavý. - Internet je to fenomén, který kombinuje knihu, telefon a televizi. Je to nejen nový rozměr komunikace, ale i životního stylu. Diskutující se shodli, že internet se řadí mezi převratné vynálezy, které přetrvají. Nebude jen módním výstřelkem na několik sezón.

Podle diskutujících internet zakládá novou generaci. Již dnes jsou patrné rozdíly mezi lidmi, kteří internet nepoužívají (nebo používají jen v nutných případech) a mezi těmi, pro než se internet stal samozřejmostí poskytující spoustu aktivit, přes práci, zábavu, vzdělání až po obchodování a seznamování se s novými lidmi.

Podle čtenářů sci-fi literatury se Internet nikomu nepovedlo předpovědět, tento žánr se ubíral jinými směry. "Skutečná revoluce přijde, až budeme mít internetový implantát v hlavě. Revoluce nás teprve čeká," zaznělo.

Rozvoj internetu nás teprve čeká s rozvojem virtuální reality, ale již dnes představuje internet jednu z možností, jak trávit volný čas. Těžiště má doposud v zábavě. Navíc při této zábavě plní vzdělávací funkci a pomáhá zprostředkovat různé služby. Obchodování přes internet je zatím v ČR pouze okrajovou záležitostí.


Já bude budoucnost internetová budoucnost?

Co Internet bude, se diskutující  většinou neodvážili definovat. Zatím to nevíme, jsme teprve na začátku, někde v době, kdy před autem běží pán s červeným praporkem, přirovnal jeden. Internet je stále považován za výstřednost, ale postupně se z něho stane běžný nástroj jako z auta. Ale stejně jako auta bude mít negativní dopady. Lidé mají vzhledem k Internetu velká očekávání, a proto mohou zažít velké zklamání. Internet je bezvadný, ale záhadný, shrnul jeden z účastníků.

Proto je zdravé Internet trivializovat. Internet je dnes mediálně velmi popularizován, což je nejlepší cesta, jak jej národu zhnusit. Je proto třeba informovat jak o jeho výhodách, tak nevýhodách. Debata o Internetu je dnes vybičovaná, démonizovaná, jako kdyby se mělo stát něco šíleného.

Nelze říci, že internet zůstane bez vlivu na společnost. Otázkou je, zda bude mít pouze pozitivní vliv nebo bude kombinací pozitivních a negativních jevů.

Objevili se však i skeptici: „Každý vynález znamená, že něco starého úplně končí,“ posteskl si jeden z diskutujících. „S vynálezem knihtisku vymizeli vypravěči, vynález televize vytlačil kulturu tisku, co zničí internet? Nyní jsme jím nadšeni, a nepřemýšlíme i nad možnými nebezpečími, které by mohl přinést,“ varoval. „Těch ušlechtilých bytostí, kteří si mysleli, že ostatní myslí jako oni už bylo... A jak to dopadlo.“ naznačil. Prostřednictvím internetu by například mohl kdokoli ovládat masy z jednoho místa. Důležitým aspektem proto je, aby se internet dostal do škol jako součást výuky, aby učitelé učili děti prostřednictvím internetu vyhledávat a zpracovávat informace, a nenaváděli žáky pouze k náhodnému brouzdání. Ti lidé, kteří nebudou mít schopnosti s informacemi kriticky zacházet, budou snadno manipulovatelní!

S internetem jeho uživatelé ztrácí soukromí, nutnost rychlého rozhodování může narušit jeho racionalitu, varoval řečník. Na myšlenku co s nástupem internetu končí kdosi navázal: „S internetem končí cenzura a autoritářské režimy. Doposud šlo informace ničit, pálit, internet je naopak demokratický.“

Jediným skutečným negativem, který by mohl internet vyvolat je rozdělení společnosti na „internetově gramotné lidi,“ kteří budou získávat všechny výhody a „internetově zaostaalé“, kteří budou žít na okraji společnosti bez nároku na slušné pracovní zařazení. Tyto úvahy jsou však elitářské. „Nedělejme z internetu démona. Jeho používání je velmi jednoduché, jde jen o to mít doma počítač s připojením“ uklidňoval jeden z diskutujících. Jedinou podmínkou, aby se internet stal skutečně součástí globálního světa, je vzdělanost. Překážkou pro vyšší využití internetu v ČR je malá znalost cizích jazyků, zejména angličtiny, ve které je většina webovských stránek

Jaká tedy bude internetová budoucnost? - Černá vize je, že internet zůstane jako zdroj zábavy, v lepším případě bude napomáhat k vytváření hodnot tohoto světa. Je ale nutné, abychom internetu globálně porozuměli.

Internet lidem usnadní žít život z jednoho místa, ale může nabourat mezilidskou komunikaci „tváří v tvář“. Někteří diskutující šli do extrému, když tvrdili, že se mladí lidé časem ani nebudou umět seznámit. „Člověk je ale přirozený. Internet mu nemůže nahradit všechny lidské potřeby, reálný svět,“ zaznělo na obranu lidstva. Závislost na internetu pouze nahrazuje závislost na něčem jiném.


Internet má své klady i zápory

Diskuse ve většině skupin se rozdělila na dva tábory; jedni internet hájili a jen neradi připouštěli jeho možná rizika, druzí naopak vyzdvihovali možná nebezpečí s tím, že internet je dobrým sluhou, ale zlým pánem. Internet dovoluje někoho kontrolovat, ale zároveň vytváří prosto k volnému přístupu k informacím. Umožňuje šíření velkého množství informací, ale i desinformací. S tím souvisí i problém internetové anonymity, na kterou však neměli diskutující jednotný názor. "Anonymita se zde zaměňuje za svobodu, ale internet nás na druhé straně i o anonymitu připraví a bude se o nás vše vědět," tvrdili jedni. Jiný však namítl, že ztráta anonymity je dobrá a budeme se proto muset chovat příkladně. Anonymita internetu "nahrává srabům" a jeho prostřednictvím se může vyjádřit doslova "každý kretén". Internet jako nové médium utekl z dohledu vlád a nese s sebou nebezpečí zneužití osobních dat, protože systém jeho "zámků" není dokonalý, a proto je třeba Internet ošetřit zákony.

  Obdiv i výhrady sklízelo i praktické využití internetu. Obrovský potenciál má elektronické publikování, knihovny na internetu, přístup k časopisům, knihám, různým odborným textům. Na druhou stranu účastníci diskuse vznesli obavy, co internet udělá v administrativě. Nebude to znamenat nárůst objemu dotazníků a tím pádem i formálních chyb v nich? Negativní dopad může mít Internet i na vzdělání. Zazněla obava, že může dojít k jeho zpovrchnění.

Internet dále znamená příchod "fiskálních termitů či tunelářů" a pro vládu tak bude stále těžší vybírat daně, které potřebuje přerozdělovat. S tím se nevypořádaly ani Spojené státy americké. V tom právě skupina hájící internet spatřuje konec státní regulace, protože ji stát nebude mít z čeho platit. Podle nich i zločinnost spojená s Internetem je zase jenom zločinností, což není nic nového, a na nové zločiny se musí vynalézt nové obranné mechanismy. "Internet je o lidech a když budou fungovat lidé tak, jak mají, pak bude fungovat i Internet".

 
Internet symbolem svobody

Pro někoho je internet symbolem svobody, příkladem spontánního řádu ve společnosti, který každému umožňuje svobodné vyjádření bez vlivu politiků. „Internet není ani pravicový, ani levicový a přitom ovládá svět.“ Stejně jako příchod xeroxu a satelitu do České republiky znamenal předzvěst konce komunismu, nástup Internetu znamená konec státní regulace.

Internet zvýší snížením distribučních nákladů svobodu, zazněl jeden názor. "Kdyby byl Brežněv mladší, Internet by rozstříhal tehdejší  systém na kusy," řekl jeden z účastníků. Internet přispěje k posunům v tradicích a kořenech zemí jako je islámský svět či Čína. Řada výjimek to však popírá, zaznělo upozornění, například v Srbsku mají všichni přístup na Internet. Internet tedy nepřispěje k definitivní svobodě, ale tendence k jejímu zvýšení je nezadržitelná, shodli se nakonec diskutující .


Ekonomické dopady Internetu

Internet je zárodek nového světa se vším všudy i snovými pravidly chování a bezpečnosti. Internet přinesl totální elektronizaci politického i společenského života. Každodenní život lidí nebude internetem příliš dotčen. Aktivně ho bude využívat 20 procent lidí, velká skupina lidí pouze zjednodušeně.

I tak ale internet nahradí část lidí zaměstnaných ve službách, urychlí globalizaci a sníží počet zprostředkovatelů díky možnosti přímo obchodovat přes internet, uvedl jeden z diskutujících. Zmizí potřeba prostředníků. Například auto si po internetu koupíte přímo od prodejce, bez účasti dealera, stejně tak jako pojištění bez pojišťovacího brokera. Katalogový prodej vyřadí z cestovního ruchu spoustu malých cestovních kanceláří. Prostředníci, aby se uživili, pak budou muset poskytovat zákazníkům nadstandardní služby. Například stále bude potřeba mít někoho, kdo provede srovnání poskytovaných služeb, vyhodnocení nabídek.

Internet také otevírá nové druhy podnikání. Hypermarkety přejímají bankovní služby a poskytují zákazníkům půjčky. Konference po Internetu znamená ekonomický boom a spoustu uspořených peněz. Uspoří se i na papíru, například před pěti lety EU spotřebovala 17 tun papíru, dnes jen 3,7 tun.

New economy rozvrací klasické pojetí trhu: výroba přestává být hlavní součástí businessu. Dříve byla navíc ekonomika postavena na rostoucích nákladech, internet tyto teorie popírá, když každá další kopie vzniká a dopravuje se ke konečnému spotřebiteli s nulovými náklady.

Internet dává maloobchodu možnosti, které jsme dosud neviděli: umožňuje koupit si výrobek přímo od výrobce, odbourává mezičlánky, zrychluje vyhledávání zákazníka. „Úspory z rozsahu není v případě internetu otázka kvantity vyrobených produktů, ale on-line arbitráže.“ Internet by měl dále podle diskutujících přispět k poklesu cen, protože bude existovat větší a transparentnější nabídka, větší konkurence. Internet povede k vyrovnávání cen v Evropské unii, což se promítne i do platů a životní úrovně. Měl by vést i k větší potřebě unifikace daní. Internet rovněž musí vyvolat velký pohyb zboží po zemi.

Internet má však i své zápory, které se mohou nepříjemně odrazit na chodu firem a celé ekonomiky. Díky své povaze umožňuje i lavinově šířit informace a tím poškozovat firmy a jejich pověst. Vzpomeňme na loňské fámy o nucených správách bank, které se po internetu šířily. Internet může vést i ke kolapsům ve společnosti, stačí několik podobných virů I love you...

S internetem hrozí i porušení ochrany osobních dat. Za chvíli si v elektronickém osobním průkazu budeme nosit všechny záznamy včetně rentgenových snímků. Například pojišťovny budou o lidech vědět příliš informací a odmítnou některé pojistit, zaměstnavatelé je odmítnou zaměstnat.

Evropa je zatím zaostalá za USA v rozvoji internetu. A to nejen proto, že USA jsou zemí s vyspělejšími technologiemi, ale i proto, že tamní vláda internet podporuje. Za nízkými náklady v používání internetu  širokou veřejností stojí i liberalizovaný trh, na který například v ČR si ještě musíme počkat. Stát by měl v tomto smyslu zapracovat.

Zatímco v České republice internet nereprezentuje novou ekonomiku, ve Spojených státech „new economy“ skutečně funguje. Tam je internet vnímán jinak, jako nový fenomén obchodování. Česká republika by mohla zvládnout přechod na novou ekonomiku, kdyby snahu, kterou politici vynakládají na záchranu velkých průmyslových podniků, vrhli na podporu internetového podnikání. „Mohlo by se nám to podařit i díky geografické poloze,“ zaznělo.


Má se stát nějak angažovat v otázce internetu? Má být internet regulován?

Má stát vynakládat peníze do internetu stejně jako do infrastruktury? Podle diskutujících ano. Měl by přispět k tomu, aby přenos dat byl zadarmo.

„Jsem ochoten platit vyšší daň, abych rozvoji internetu pomohl,“ řekl kdosi. Prohlášení se však nesetkalo se všeobecnou odezvou: Nechť se státní peníze přerozdělují jinak, ale aby se kvůli internetu zvedaly daně. Internet má jistě velkou budoucnost a jeho lobby je již nyní dost silná: „Technologií, o kterých jsme nevedli debaty jsou tisíce. Někteří se mohou ptát proč právě v otázce internetu je prosazována snaha o daňové úlevy.“

Zatím je internet svobodný, symbol nejliberálnějšího prostředí. Ale má to zůstat i do budoucna? Regulace internetu bude složitá oblast, zbývá vyřešit otázky jestli by měla probíhat na národní nebo nadnárodní úrovni. Každopádně, pokud stát bude internet podporovat penězi, měl by se postarat i o jeho legislativní rámec. S tím však ne zcela všichni souhlasí: „Internet by měl zůstat bez státních ingerencí, tak jak vnikl. Stát by měl udělat všechno proto, aby náklady na jeho používání byly nulové, tedy liberalizovat trh.“ Podle skeptiků však český trh bude vždy nahrávat monopolu Českého Telecomu, neboť trh není pro souboj velkých firem, které by dokázaly srazit ceny na minimum, dost velký.

 

Zpět